Annual Shareholders Meeting Update (in Swedish)

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.

_________________________________________________________________________

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE 2017/2020 I MODUS THERAPEUTICS HOLDING AB

Terms and conditions for warrants SERIES 2017/2020 in MODUS THERAPEUTICS HOLDING ab 

 1. Definitioner / Definitions

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

For the purposes of these terms and conditions, the following terms shall have the meanings as stated below.

The total number of Warrants amounts to no more than 1,662,300 and are represented by warrant certificates issued for a certain person or order representing multiples of one (1) Warrant. Warrant certificates are issued by the Company in connection with the issuance of the Warrants as well as for exchanges and conversions of warrant certificates in connection with transfers and when otherwise required.
Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 1 662 300 och representeras av teckningsoptionsbevis ställda till innehavaren eller order i multiplar om en (1) Teckningsoption. Teckningsoptionsbevisen utfärdas av Bolaget i samband med utgivandet av Teckningsoptionerna samt vid utbyte eller växling av teckningsoptionsbevis i samband med äganderättsövergång och när så annars fordras.

 1. Rätt att teckna samt Lösenpris / The Right to Subscribe and Exercise Price

Varje Teckningsoption berättigar Optionsinnehavaren till Teckning av en ny Aktie till ett Lösenpris om 20,50 kronor per aktie.

Lösenpriset ska aldrig understiga kvotvärdet för Bolagets Aktier.

Omräkning av Lösenpriset liksom av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 8 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal Aktier, vartill det sammanlagda antalet Teckningsoptioner berättigar, det vill säga bråkdelar av Aktier kan ej tecknas.

Bolaget förbinder sig att gentemot varje Optionsinnehavare svara för att innehavaren ges rätt att teckna Aktier i Bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor.

Teckning får inte ske om det föreligger tvist om inlösen jämnlikt 22 kap 26 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551) förrän tvisten har avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft. Om teckningstiden enligt punkt 4 nedan löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter har dock Optionsinnehavaren rätt att utnyttja teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

Each Warrant entitles the Warrant Holder to subscribe for one new share in the Company at an Exercise Price of SEK 20.5.

The subscription price shall never be lower than the quotient value of the Company’s Shares.

A recalculation of the Exercise Price as well as of the number of Shares that each Warrant entitles the Warrant Holder to subscribe for can also be made as set forth in Section 8 below. Subscription can only be made in relation to the number of whole Shares to which the total number of Warrants entitles, i.e. part of a Share cannot be subscribed for.

The Company undertakes that each Warrant Holder is given the right to subscribe for Shares in the Company against cash payment according to the terms and conditions below.

In the event of a dispute concerning redemption of minority Shares in accordance with Chapter 22 Section 26 paragraph 2 of the Swedish Companies Act, Subscription may not be made until the dispute has been finally settled. However, if the subscription period under the Section 4 below will expire before then or within three months thereafter, the Warrant Holder shall be entitled to exercise the Warrant during three months after the judgment became final.

 1. Anmälan om Teckning / Notification of Subscription

Anmälan om Teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2020 eller till och med den tidigare dag som följer av punkt 8 nedan.

För att Teckning ska genomföras ska Optionsinnehavaren inge en skriftlig anmälan till Bolaget med uppgivande av det antal Aktier som omfattas av anmälan om Teckning samt, i förekommande fall, optionsbevis representerande motsvarande antal Teckningsoptioner.

Anmälan om Teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.

Inges inte anmälan om Teckning inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna att gälla.

Notification of Subscription of Shares by the exercise of Warrants can be made from and including registration with the Swedish Companies Registration Office until and including 30 June 2020 or until the earlier date stipulated in Section 8 below.

In order for any subscription to be executed, the warrant holder shall submit to the Company a written notification indicating the number of Shares subject to application for subscription as well as warrant certificates representing the corresponding number of warrants if applicable.

Notification of Subscription is binding and cannot be revoked by the Warrant Holder.

Where a notification of Subscription is not filed within the period set forth in the first paragraph of this Section 4, any and all rights pursuant to the Warrants shall lapse.

 1. Betalning/ Payment

Vid anmälan om Teckning ska betalning erläggas kontant på en gång för det antal Aktier som anmälan om Teckning avser till ett av Bolaget anvisat konto.

Optionsinnehavaren ska erlägga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, innehav eller utnyttjande av Teckningsoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svensk eller utländsk myndighets beslut.

Following Subscription, payment for the number of Shares subscribed for shall be made immediately in cash to an account designated by the Company.

The Warrant Holder shall pay any tax or fee that may be payable in relation to the transfer, possession or exercise of the Warrants due to Swedish or foreign legislation or Swedish or foreign governmental decisions.

 1. Införande i aktieboken m.m. / Recording in Share Register, etc.

Teckning verkställs genom att de nya Aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonton genom Bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av punkt 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på avstämningskonto.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid anmälan om Teckning, verkställs Teckning genom att de nya Aktierna upptas i Bolagets aktiebok som interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, upptas de nya Aktierna i Bolagets aktiebok som Aktier.

The Subscription shall be exercised by an interim registration, of which the Company shall be responsible, of the Shares at a securities account. After registration at the Swedish Companies Registration Office is finalised, the registration at the securities account shall be definitive. As stated in Section 8 below, the definitive registration at the securities account is delayed in certain cases.

If the Company is not a CSD company at the time of notification of Subscription, the Subscription shall be exercised by recording the Shares in the share register as interim shares. After the registration at the Swedish Companies Registration Office is finalised, the Shares shall be recorded in the share register as shares.

 1. Utdelning på ny Aktie / Dividends in respect of new Shares

De nytecknade Aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning verkställts.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag medför de nytecknade Aktierna rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma som beslutar om utdelning efter det att Teckning verkställts.

Shares which are issued following Subscription shall entitle to participation in the distribution of profits for the first time on the nearest record date occurring after the Subscription has been exercised.

If the Company is not a CSD company, the Shares shall entitle to participation in the distribution of profits for the first time at the nearest general meeting that resolves upon dividends after the Subscription has been exercised.

 1. Omräkning i vissa fall / Re-calculation in certain cases

Beträffande den rätt, som ska tillkomma Optionsinnehavare vid vissa bolagshändelser såsom om aktiekapitalet och/eller antalet Aktier före aktieteckning ökas eller minskas, samt i vissa andra fall, ska följande gälla:

The following shall apply with respect to the right of the Warrant Holder in different corporate situation, such as increase or decrease of the share capital or the number of Shares before the Subscription etc:

 • Fondemission

Bonus issue

Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning där anmälan om Teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska Aktier som tillkommit på grund av Teckning som verkställts genom att de nya Aktierna tagits upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen.

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas ett omräknat Lösenpris liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

omräknat

Lösenpris =

föregående Lösenpris x antalet Aktier före

fondemissionen                                                

antalet Aktier efter fondemissionen

 

omräknat antal Aktier

som varje Teckningsoption

berättigar till Teckning av =

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption

berättigar till Teckning av x antalet Aktier efter

fondemissionen                                                

antalet Aktier före fondemissionen

 

Enligt ovan omräknat Lösenpris och omräknat antal Aktier fastställs snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter avstämningsdagen för emissionen.

Where the Company carries out a bonus issue of Shares, Subscription shall be effected, where a notification of Subscription is made at such time that it cannot be effected on or before the fifth week day prior to the general meeting which resolves to carry out the share issue, after a resolution has been adopted by the general meeting in respect thereof. Shares which are issued as a consequence of Subscription effected after the adoption of a resolution to carry out the share issue shall be recorded on an interim basis in a securities account which means that the holders of such Shares are not entitled to participate in the issue. Final registration in a securities account shall take place after the record date for the share issue.

If the Company is not a CSD company at the time of the general meeting’s resolution to carry out an issue, all Shares that has been issued as a result of the Subscription and has been recorded on an interim basis in the share register shall be entitled to participate in the issue.

In connection with Subscriptions effected after the adoption of the resolution to carry out the bonus issue, a re-calculated Exercise Price and a re-calculated number of Shares to which each Warrant entitles the Warrant Holder to subscribe for shall be applied. The re-calculations shall be made by the Company according to the following formulas:

re-calculated

Exercise Price =

previous Exercise Price x the number of

Shares prior to the bonus issue

the number of Shares after the bonus issue

 

re-calculated number of Shares

for which each Warrant

entitles to Subscription  =

previous number of Shares which the Warrant

entitled the Warrant Holder to subscribe for x

the number of Shares after the bonus issue

number of Shares prior to the bonus issue


The Exercise Price and the number of Shares re-calculated in accordance with the above shall be determined by the Company as soon as possible following the adoption by the general meeting of the resolution to carry out the bonus issue but shall be applied only after the record date for the share issue.

 • Sammanläggning eller uppdelning av aktier

Reverse share split or share split

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av Aktier ska mom. a) ovan äga motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

Where the Company carries out a consolidation or a share split, subsection a) above shall apply correspondingly, in which case the record date shall be deemed to be the date on which the consolidation or share split, upon request by the Company, is effected by Euroclear.

 • Avrundning

Rounding off

Vid omräkning enligt ovan ska Lösenpriset avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.

In conjunction with re-calculation in accordance with the above, the Exercise Price shall be rounded to the nearest SEK 0.10, whereupon SEK 0.05 shall be rounded upwards, and the number of Shares shall be rounded to two decimal places.

 • Likvidation

Liquidation

Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagenfår, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om Teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om Teckning upphör i och med bolagsstämmans likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast i omedelbar anslutning till att Bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som ska ta ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, ska Optionsinnehavarna genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om Teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska Optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmäl­an om Teckning – äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddel­andet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

In the event it is resolved that the Company shall enter into liquidation pursuant to Chapter 25 of the Companies Act, regardless of the grounds for the liquidation, Subscription may not thereafter be made. The right to make an application for Subscription shall terminate in conjunction with the resolution to place the Company in liquidation, regardless of whether such resolution has entered into effect.

Not later than in the immediately adjacent to the board of directors of the Company’s resolution to convene a general meeting that shall resolve whether the Company shall be placed into liquidation pursuant to Chapter 25, section 1 of the Companies Act, notice shall be given to Warrant Holders in accordance with Section 9 below in respect of the intended liquidation. The notice shall state that Subscription may not be made following the adoption of a resolution by the general meeting that the Company shall enter into liquidation.

In the event the Company gives notice of an intended liquidation in accordance with the above, each Warrant Holder, irrespective of that which is set forth in Section 4 above regarding the earliest time at which application for Subscription may be made, shall be entitled to apply for Subscription commencing on the date on which notice is given, provided that it is possible to effect Subscription no later than on the tenth calendar day prior to the general meeting at which the issue of the Company’s liquidation shall be addressed.

 • Fusion

Merger

Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, godkänna – eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycke i nämnda paragraf underteckna – fusionsplan varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller om bolagsstämman, enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, skulle godkänna – eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycke i nämnda paragraf underteckna – delningsplan varigenom Bolaget ska upplösas utan likvidation, får anmälan om Teckning därefter ej ske.

Senast i omedelbar anslutning till att Bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som ska ta slutlig ställning till frågan om fusion eller delning enligt ovan, eller om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast sex veckor före det att sådant undertecknande sker, ska Optionsinnehavarna genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen eller delningsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att anmälan om Teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning, eller sedan fusions- eller delningsplan undertecknats, i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion eller delning enligt ovan, ska Optionsinnehavare ‑ oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning ‑ äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusions- eller delningsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast (i) på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag eller delningsplanen varigenom Bolaget ska upplösas utan likvidation ska godkännas, eller (ii) om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast på tionde kalenderdagen före det att sådant undertecknande sker.

In the event the general meeting, in accordance with Chapter 23 Section 15 of the Companies Act, approve – or all shareholders, in accordance with paragraph four of aforementioned provision, signs a merger plan whereby the Company shall be absorbed by another company, or in the event the general meeting, in accordance with Chapter 24 Section 17 of the Companies Act, would approve – or all shareholders, in accordance with paragraph four of aforementioned provision, signs a partition plan whereby the Company shall be dissolved without liquidation, Subscription may not thereafter be made.

Not later than in the immediately adjacent to the board of directors of the Company’s resolution to convene a general meeting that shall resolve upon merger or partition according to what is stated above, or if the merger or partition plan shall be signed by all shareholder not later than six weeks prior to such signing, the Warrant Holders shall by notice in accordance with Section 9 below be informed of the intent to merger or partition. The notice shall set forth the principal terms of the proposed merger or partition plan and remind the Warrant Holders that Subscription may not be made after a final decision regarding merger or partition has been made or a merger or partition plan has been signed in accordance with what is stated above.

In the event the Company gives notice of a proposed merger or partition as described above, the Warrant Holders, irrespective of that which is set forth in Section 4 above regarding the earliest time at which application for Subscription may be made, shall be entitled to apply for Subscription commencing on the date on which notice is given, provided that the Subscription can be exercised  (i) the tenth calendar day prior to the general meeting at which the merger plan whereby the Company shall be absorbed by another company or the partition plan whereby the Company shall be dissolved without liquidation shall be approved, or (ii) if the merger or partition plan shall be signed by all shareholders in the participating companies not later than the tenth calendar day prior to such signing is made.

 • Fusion enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen samt tvångsinlösen

Merger pursuant to Chapter 23, Section 28 of the Swedish Companies Act and compulsory buy-out proceeding

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktie­bolagslagen varigenom Bolaget ska uppgå i ett annat bolag eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag ska följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om Teckning enligt punkt 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 30 dagar från offentliggörandet.

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsaktieägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment L, ska ‑ oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning ‑ Optionsinnehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast tre veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning ej får ske efter slutdagen.

In the event the board of directors of the Company establishes a merger plan according to Chapter 23 Section 28 of the Companies Act whereby the Company shall be absorbed by another company or the Company’s share shall be subject to compulsory buy-out proceeding in accordance with Chapter 22 of the Companies Act shall the following apply.

In the event a Swedish limited company owns all Shares in the Company, and the board of directors of the company makes their intent to establish a merger plan public in accordance with the provision stated in the paragraph above, the Company shall, in the event the last day for Subscription pursuant to Section 4 above occurs after such announcement, determine a new last date for Subscription (the expiration date). The expiration date shall be within 30 days from the publication.

In the event one shareholder (the majority shareholder) alone or together with subsidiaries owns such a large portion of the total number of Shares that the majority owner, in accordance with the at the time applicable law has the right to initiate a compulsory buy-out proceeding and the majority owner makes its intention to initiate such proceeding public, what is stated in the preceding paragraph regarding the expiration date shall apply.

In the event the announcement has been conducted in accordance with what is stated in above in subsection L, the Warrant Holder, irrespective of that which is set forth in Section 4 above regarding the earliest time at which application for Subscription may be made, shall be entitled to apply for Subscription. The Company shall not later than three weeks prior to the expiration date by notice in accordance with Section 9 below remind the Warrant Holder of this right and that Subscription may not be made following the expiration date.

 • Avbruten likvidation eller fusion

Discontinued liquidation or merger

Oavsett vad under mom. k), l) och m) ovan sagts om att anmälan om Teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan /delningsplan eller efter utgången av ny slutdag vid fusion ska rätten att göra anmälan om Teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs.

Notwithstanding the provisions set forth in subsections k), l), and m) above stating that Subscription may not be made following the approval of a, liquidation, merger or partition plan, or after the expiration of a new expiration date in relations to a merger, the right to make an application for Subscription shall re-apply in circumstances where the merger and the partition, respectively, is not carried out or the liquidation is terminated.

 • Konkurs

Insolvent liquidation

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om Teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt får anmälan om Teckning återigen ske.

In the event the Company is declared bankrupt, application for Subscription may not take place after the date of the receiving order. Where, however, the receiving order is reversed by a court of higher instance, application for Subscription may be made.

 • Omräkning till belopp under kvotvärde

Re-calculation to amount below quotient value

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i denna punkt 8 angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av Lösenpriset till belopp understigande akties kvotvärde belopp.

The Company undertakes not to make any in this Section 8 specified action that would result in a re-calculation of the Exercise Price per Share to an amount below the quotient value of a Share.

 1. Meddelanden/ Notices

Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska ske genom brev med posten till varje Optionsinnehavare under dennes för Bolaget senast kända adress eller införas i minst en i Stockholm utkommande daglig tidning.

Notices concerning the Warrants shall be given to each Warrant Holder in writing to the address last known by the Company, or be inserted in at least one newspaper published daily in Stockholm.

 1. Sekretess / Confidentiality

Bolaget får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Optionsinnehavare.

Unless authorised to do so, the Company may not provide information concerning a Warrant Holder to third parties.

 1. Ändring av villkor / Amendments of Terms and Conditions

Bolaget äger för Optionsinnehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller om det i övrigt enligt Bolagets bedömning av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

The Company is entitled to on behalf of the Warrant Holders resolve upon amendments to these terms and conditions to the extent the law, court decisions, government decisions or it is otherwise according to the Company’s assessment of practical reasons is appropriate or necessary, and the Warrant Holders’ rights are not materially impaired.

 1. Force majeure / Force Majeure

I fråga om de på Bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Bolaget, om normal aktsamhet iakttagits. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller annan följdskada. Inte heller ansvarar Bolaget för skada som orsakats av att Optionsinnehavare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa villkor. Härvid uppmärksammas Optionsinnehavare på att denne ansvara för att handlingar som Bolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att Bolaget underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter.

Föreligger hinder för Bolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om Bolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska Bolaget respektive Optionsinnehavaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.

In respect to actions by the Company, the Company cannot be made liable for loss resulting from Swedish or foreign legislation, Swedish or foreign governmental actions, acts of war, terrorism, strikes, blockades, boycotts, lockouts or other similar circumstances. The reservation in respect to strikes, blockades, boycotts and lockouts shall apply even if the Company is itself the subject of such action.

Losses arising in other cases will not be reimbursed by the Company, if ordinary prudence has been observed. The Company shall not be responsible under any circumstances for indirect or other consequential damages. Neither is the Company responsible for any damage cause by the Warrant Holder or other by breaching the law, rules, regulations or theses terms and conditions. Hereby the Warrant Holders are made aware that it is the Warrant Holder responsibility that the documents provided to the Company are duly signed and that the Company is notified of any changes in the information provided.

In the event the Company, fully or partially, is prevented from taking actions due to circumstances mentioned above, the actions may be postponed until the obstacle is removed. If the Company due to such circumstance is prevented from making or receive payments, the Company or the Warrant Holder shall not be required to pay interest.

 1. Tillämplig lag och forum / Governing Law and Jurisdiction

Svensk lag är tillämplig på dessa villkor, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion. Tvist skall avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Kostnaderna för skiljeförfarandet skall bäras av Bolaget oberoende av utgången i förfarandet, förutsatt att Optionsinnehavarens påkallande av skiljeförfarande inte varit uppenbart ogrundat i vilket fall uppkommande kostnader skall bäras av Optionsinnehavaren.

Swedish law shall apply on these terms, excluding its conflict of laws principles providing for the application of the laws of any other jurisdiction. Any dispute shall be finally settled by arbitration in accordance with the rules for expedited arbitration of the Arbitration Institute of Stockholm Chamber Commerce. The arbitration shall take place in Stockholm. The costs for the proceedings shall be borne by the Company irrespective of the outcome of the proceedings, provided that if the Warrant Holder’s request for arbitral proceedings is found obviously unfounded, the costs shall be paid by the Warrant Holder.

_________­­___