Notice of extraordinary General Meeting in Modus Therapeutics Holding AB (Publ)

The shareholders in Modus Therapeutics Holding AB (publ), reg. no. 556851-9523 (the “Company”), are hereby invited to attend the extraordinary general meeting to be held in the offices of Setterwalls Advokatbyrå, Sturegatan 10 in Stockholm, on 23 March 2018 at 10:00 a.m.

 

Conditions for participation

Shareholders who wish to attend the meeting shall be entered in the Company’s share register at the date of the meeting. Shareholders who wish to attend shall also give notice of attendance to the Company’s counsel Linnea Gävbo at Setterwalls Advokatbyrå either via letter to Setterwalls Advokatbyrå AB, Attn: Linnea Gävbo, P.O. Box 1050, SE-101 39 Stockholm, Sweden or by e-mail to linnea.gavbo@setterwalls.se no later than 19 March 2018. Notification shall include full name, personal- or corporate identity number, address, daytime telephone number, and, if applicable, information about proxy or representative. Shareholders attending by proxy or representative should send documents of authorisation to Linnea Gävbo (address above) in good time before the meeting.

A shareholder represented by proxy shall issue a power of attorney which shall be dated and signed by the shareholder. If issued by a legal entity the power of attorney shall be accompanied by registration certificate or, if not applicable, equivalent documents of authority. Power of attorney forms for those shareholders wishing to participate by proxy are available on the company’s website www.modustx.com. The original version of the power of attorney shall also be presented at the meeting.

 

Proposed agenda

 1. Opening of the meeting and election of chairman of the meeting.
 2. Preparation and approval of the voting register.
 3. Election of one or two persons to certify the minutes.
 4. Approval of the agenda.
 5. Determination as to whether the meeting has been duly convened.
 6. Determination of number of board members and deputy board members
 7. Election of new board member.
 8. Closing of the meeting.

 

Resolutions proposed by the board

Item 6: The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves that the board of directors shall consist of six ordinary board members with one deputy board member for the period until the close of the next annual general meeting.

 

Item 7: The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to elect Miroslav Reljanovic as a new ordinary board member for the period until the close of the next annual general meeting.

Information at the extraordinary general meeting

The board of directors and the CEO shall, if requested by a shareholder, and if the board of directors’ believes that it can be done without material harm to the Company, provide information regarding circumstances that may affect the assessment of a matter on the agenda or of the Company’s financial situation.

 

Documentation

The board of directors’ proposed resolution is disclosed in its entirety in this notice.

 

***

Stockholm in March 2018

The board of directors

 

DOWNLOAD FORM: Power of attorney form EGM 23 March 2018

KALLELSE TILL extra bolagsStämma i Modus therapeutics holding AB (publ)

Aktieägarna i Modus Therapeutics Holding AB (publ), org.nr 556851-9523 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10, Stockholm den 23 mars 2018 klockan 10:00.

 

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i Bolagets aktiebok per dagen för stämman. Aktieägare som avser delta ska anmäla sitt deltagande till Bolagets ombud Linnea Gävbo vid Setterwalls Advokatbyrå; antingen skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, Att: Linnea Gävbo, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till linnea.gavbo@setterwalls.se senast den 19 mars 2018. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträde, ombud och biträden. Sker deltagandet genom ombud eller ställföreträdare bör behörighetshandlingar sändas till Linnea Gävbo (med kontaktuppgifter enligt ovan) i god tid före stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.modustx.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

 

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 7. Val av ny
 8. Stämmans avslutande.

 

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 6: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter med en styrelsesuppleant.

Punkt 7: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om val av Miroslav Reljanovic som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

 

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut framgår i sin helhet av denna kallelse.

 

***

Stockholm i mars 2018

Styrelsen

 

Power of attorney form EGM 23 March 2018