nya miljardmarknader i sikte när modus breddar klinisk pipeline
john ohd
John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Modus Therapuetics vill med sin läkemedelskandidat sevuparin bota en rad medicinska tillstånd som bland annat präglas av allvarlig systemisk inflammation och där dagens behandlingsalternativ är otillräckliga. Efter att framgångsrikt tagit sig igenom en fas 1b-studie som supporterar indikationen sepsis, eller akut blodförgiftning, ser man nu framför sig att bredda pipelinen till att även innefatta anemi vid kronisk njursjukdom.Till detta kan läggas ett angeläget projekt inom svår malaria. Bolaget genomför just nu en företrädesemission i syfte att finansiera ytterligare kliniska studier för att nå ut mot marknader med mångmiljardpotential.

“Det som föranleder emissionen är att vi nått uppsatta mål för vår forskning, vilket tillåter oss att ta nästa steg och bredda vår kliniska pipeline. Vi har varit väldigt tydliga med att nytt kapital behövs för att ta forskningen in i patientstudier, förklarar John Öhd, vd för Modus Therapeutics.

Positiva studieresultat bäddar för breddad pipeline

De mål som John talar om avser framförallt resultat kopplade till den fas 1b LPS provokationsstudie med bolagets huvudkandidat sevuparin mot sepsis och septisk chock, eller akut blodförgiftning, där positiva top line data publicerades i februari i år. Därutöver presenterade bolaget positiva prekliniska data gällande sevuparins förmåga att behandla anemi vid kronisk njursjukdom under månaderna juni och november.

“Det är mot bakgrund av dessa resultat som vi kunnat säkra ansökningar för nytt immaterialrättsligt skydd, vilket i sin tur har möjliggjort en breddning av den kliniska projektportföljen dit nu indikationen anemi vid kronisk inflammation/njursjukdom kan läggas.”

“Syftet med breddningen är att åstadkomma en diversifiering av de indikationsspecifika riskerna i portföljen samt att ge ökad flexibilitet för framtida affärsutveckling och finansiering. Emissionslikviden ska till 65 procent finansiera en klinisk fas IIa-studie inom anemi/kronisk njursjukdom”, förklarar John Öhd.

Utöver indikationerna sepsis och anemi, som är interna projekt, pågår också en studie gällande svår malaria i samarbete med Imperial College i London. Syftet med studien är att påvisa sevuparins effektivitet när det gäller att motverka den systemiska inflammation som uppstår när de röda blodkropparna som är infekterade med malariaparasiter fäster till insidan av blodkärlen.

“Malaria projektet tillåter oss att ha ytterligare en vinkel på den totala risken i vår utvecklingsportfölj eftersom våra egna utvecklingskostnader är mycket bgränsade. Vi tillhandahåller sevuparin till det här projektet som finansieras av Wellcome.” 

“Marknadspotentialen för malaria är mindre jämfört med de två andra projekten, samtidigt är sjukdomen en stor utmaning i stora delar av världen med fler än 600 tusen dödsfall per år varav de flesta är barn", säger John Öhd.

Enorm potential i projektportföljen

Marknadspotentialen för indikationerna sepsis och anemi vid kronisk inflammation/njursjukdom är i mångmiljardklassen, menar John Öhd.

“Det finns idag inga godkända behandlingar specifikt för sepsis att lägga ovanpå standardbehandlingar. Vi ser framför oss att en sepsismarknad baserad på behandling tidigt i förloppet är värd cirka 30 miljarder dollar.”

“Anemimarknaden är ett väldigt bra komplement till sepsismarknaden eftersom den forskningsmässigt är mer mogen. Samtidigt finns stora medicinska behov som behöver tillfredsställas. Om man bara tittar på marknaden för de som inte svarar på standardbehandling vid anemi vid njursjukdom, så uppgår den till 6 miljarder dollar på de sju stora marknaderna i världen.”

“Vi har bara skrapat på ytan på vad vi tror kan bli en revolutionerande metod för behandling av dessa indikationer. Och med de lovande data vi har i ryggen ser jag fram emot att ta våra studier in i planeringsfas för Fas II”, avslutar John.

Se intervjun gällande företrädesemissionen med Modus Therapeutics vd, John Öhd här: 

Emissionen i korthet

  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 15 november 2023.
  • Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 15 november 2023 berättigar till en teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.
  • Teckningskursen för en aktie är 2,00 SEK (vilket motsvarar 30-dagars vwap med en rabatt om 5,25 procent).
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 17 november – 1 december 2023.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 43,8 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 17,6 MSEK, av teckningsförbindelser.

Denna artikel ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Inbjudan att teckna aktier i företrädesemissionen i Modus Therapeutics Holding AB sker endast genom det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på www.modustx.com.

Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna. Potentiella investerare rekommenderas läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i aktierna.